. خداوندا ! مگر نه‌اینکه من نیز چون تو تنهایم پس مرا دریاب و به سوی خویش بازگردان ، دستان مهربانت را بگشا که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم ... tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com 2020-05-31T11:40:02+01:00 mihanblog.com حسین جنگی 2020-01-28T07:57:47+01:00 2020-01-28T07:57:47+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/207 حسین جنگی عربلو حسین جنگی  ]]> حسین جنگی 2020-01-28T07:55:48+01:00 2020-01-28T07:55:48+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/206 حسین جنگی عربلو ]]> حسین جنگی 2020-01-28T07:52:20+01:00 2020-01-28T07:52:20+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/205 حسین جنگی عربلو حسین جنگی  ]]> سایتهای جدید حسین جنگی را حتما ببینید 2015-05-05T12:36:05+01:00 2015-05-05T12:36:05+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/201 حسین جنگی عربلو http://rasoulnoor.mihanblog.com/http://namazkhonebehshty.mihanblog.comسایتهای جدید با نامهای نماز خونه ی بهشتی ورسول نور را حتما ببینید http://rasoulnoor.mihanblog.com/

http://namazkhonebehshty.mihanblog.com


سایتهای جدید با نامهای نماز خونه ی بهشتی ورسول نور را حتما ببینید

]]>
جلوه های وِیژه سینمایی-ساخته با نرم افزار های --مایا- ae -تری دی مکس -فیوم -وموچا 2014-03-14T14:34:42+01:00 2014-03-14T14:34:42+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/191 حسین جنگی عربلو جفیلم ساخته شده در مدرسه خواب یک کودک به صورت خیالی   شماره تماس :09149876452 حسین جنگی ج


فیلم ساخته شده در مدرسه خواب یک کودک به صورت خیالی  

شماره تماس :09149876452

حسین جنگی

]]>
چاپ کتاب جدید آقایان علی حبیب پور -حسین جنگی -عادل عزتی 2013-10-27T14:50:43+01:00 2013-10-27T14:50:43+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/186 حسین جنگی عربلو چاپ کتاب جدید اقایان علی حبیب پور (ریس آموزش وپرورش شهرستان پارس آباد)حسین جنگی (آموزگار)عادل عزتی (آموزگار) با عنوان فرهنگ وفرهنگ عمومی چاپ کتاب جدید اقایان علی حبیب پور (ریس آموزش وپرورش شهرستان پارس آباد)حسین جنگی (آموزگار)عادل عزتی (آموزگار) با عنوان فرهنگ وفرهنگ عمومی

]]>
انیمیشن تبلیغ وبلاگم-,وصفحه اول نرم افزار ساخته شده 2013-01-02T16:14:45+01:00 2013-01-02T16:14:45+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/183 حسین جنگی عربلو [http://www.aparat.com/v/1fVMx]

[http://www.aparat.com/v/1fVMx]

]]>
بازی 2012-12-16T15:24:31+01:00 2012-12-16T15:24:31+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/180 حسین جنگی عربلو ]]> بازی وریاضی چهارم ابتدایی5 2012-12-16T15:23:18+01:00 2012-12-16T15:23:18+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/179 حسین جنگی عربلو ]]> بازی وریاضی چهارم ابتدایی 2012-12-16T15:21:24+01:00 2012-12-16T15:21:24+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/178 حسین جنگی عربلو ]]> بازی وریاضی 5 2012-12-16T15:20:27+01:00 2012-12-16T15:20:27+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/177 حسین جنگی عربلو ]]> بازی وریاضی پنجم ابتدایی 2012-12-16T15:19:27+01:00 2012-12-16T15:19:27+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/176 حسین جنگی عربلو ]]> ریاضی پنجم ابتدایی -بازی 2012-12-16T15:18:05+01:00 2012-12-16T15:18:05+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/175 حسین جنگی عربلو ]]> بازی ریاضی پنجم ابتدایی 2012-12-16T15:15:56+01:00 2012-12-16T15:15:56+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/174 حسین جنگی عربلو ]]> بازی ریاضی چهارم ابتدایی 2012-12-16T15:14:59+01:00 2012-12-16T15:14:59+01:00 tag:http://festivalhoomad91.mihanblog.com/post/173 حسین جنگی عربلو ]]>